chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 335 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055.3822.288

Fax: 055.3816.375

Email: chicucquangngai@gmail.com

Website: https://quangngai.dms.gov.vn/