Thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

       Thực hiện Thông báo số 21/TB-TCQLTT ngày 19/04/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường và Công văn số 80/CQLTT-TCHC ngày 22/04/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi về việc thông báo lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021.

        Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo lịch trực tại đây

Tạ Thị Thùy Sương
Phòng Tổ chức - Hành Chính