Hoạt động

Thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)

Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)