Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau đây:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thông tin tài sản đấu giá:  Hàng hóa các loại đã được phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-CQLTT ngày 12/8/2020 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi về ban hành phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Tổ chức - Hành chính), địa chỉ: số 335 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.

5. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

    Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi biết và đăng ký./.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi